TERMES I CONDICIONS

 

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

 

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa, regulen l’ús del lloc web, “carlesmontserrat.ayudaskit.tech”, del qual OPTICA SALUDES  . és titular.

JROMEO SERRALLERIA SL  ., (d’ara endavant JROMEO SERRALLERIA SL) és una societat de responsabilitat limitada espanyola amb domicili a Carrer de Ferrer i Busquets, 47, 25230 Mollerussa, Lleida, Espanya, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 46698, Llibre 0 , Foli 8, Secció General, Full 528079 amb Inscripció o anotació 1 de Data de 14/01/2019, amb número de CIF B25775750

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de JROMEO SERRALLERIA SL, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web carlesmontserrat.ayudaskit.tech, (d’ara endavant la Botiga).

 1. OBLIGACIONS DE L’USUARI

1.1 L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i allò que s’hi disposa Condicions Generals, i haurà d’abstenir-se així mateix d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de JROMEO SERRALLERIA SL, els seus proveïdors , Usuaris o en general de qualsevol tercer.

PRODUCTES I SERVEIS

2.1 JROMEO SERRALLERIA SL es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, JROMEO SERRALLERIA SL podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, JROMEO SERRALLERIA SL es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i la utilització en qualsevol moment i sense avís previ de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga.

2.2 Els Productes inclosos a la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Els preus indicats a la Botiga són a Euros i inclouen l’IVA, excepte indicació en contra.

2.3 Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. . Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. JROMEO SERRALLERIA SL es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un Usuari-Client amb què mantingui un litigi respecte al pagament d’una comanda anterior.

A més, també està prohibit explícitament la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

2.4 Les comandes efectuades a Internet a través de saludes.ayudaskit.tech comporten unes dades contractuals entre l’Usuari-Client i la botiga que seran objecte de confirmació i recopilació per ambdues parts abans de l’enviament.

2.5 JROMEO SERRALLERIA SL es compromet a acceptar ordres de comandes d’acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades. L’Usuari-Client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les comandes. La confirmació d’una comanda implica, doncs, l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Venda. Tret que es demostri el contrari, les dades registrades per la botiga constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre JROMEO SERRALLERIA SL i els seus clients.

PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

3.1 En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, JROMEO SERRALLERIA SL enviarà un correu electrònic a l’Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels productes a JROMEO SERRALLERIA SL.

3.2 L’Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà de fer el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la Botiga.

3.3 JROMEO SERRALLERIA SL arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l’Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà a la llengua espanyola.

3.4 La confirmació de la comanda enviada per JROMEO SERRALLERIA SL no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. L’usuari la podrà descarregar la factura des de

u compte o sol·licitar factura dempresa. També podreu sol·licitar que se us enviï per e-mail.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Tots els productes comprats a “saludes.ayudaskit.tech” podran ser tornats i reemborsats, sempre que ens comuniqui la seva intenció de tornar el/s producte/s adquirit/s i es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat. Aquí podeu descarregar un model de desistiment que ens pot fer arribar.

JROMEO SERRALLERIA SL s’encarrega de tramitar una recollida amb l’empresa de transport dels productes que voleu tornar.

Dret de desestiment:

En cas que la devolució o canvi sigui aliè a un desperfecte o error en el producte, acceptem devolucions dins dels primers 60 dies naturals des de la data de recepció, sempre que es compleixin les condicions que regula la Llei 3/2014 de 27 de març, article 71 d’ordenació de comerç la qual indica que el producte ha de ser retornat en les mateixes condicions que va arribar i no haver estat utilitzat (sempre que no vagi més enllà de la mera comprovació del bon estat i del seu funcionament). En cas de no conservar l’embalatge original JROMEO SERRALLERIA SL, es reserva el dret que el bé pugui patir alguna depreciació.

El reemborsament del valor de la mercaderia es realitzarà una vegada comprovem al nostre magatzem el bon estat de la mateixa. El client haurà d’assumir els costos de tramesa de la devolució. En cas que el client enviï en producte amb els seus propis mitjans, no se li cobra aquest import.

Nosaltres tramitarem la recollida dels articles (l’empresa de transport passaria a recollir-ho) i, un cop aquí, i que comprovem que està tot correcte, farem l’abonament de l’import menys les despeses de devolució o, si l’usuari ho prefereix (prèvia comunicació amb ell) , podem tornar-li l’import complet en forma de codi descompte per a la propera compra.

JROMEO SERRALLERIA SL haurà de fer devolució de l’import haurà d’efectuar-se, tal com indica la Llei 3/2014 de 27 de març, d’ordenació de comerç article 107, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què ha estat retornada la mercaderia. La devolució dels diners es realitzarà pels mateixos mitjans de pagament utilitzats per a la transacció inicial.

Productes danyats

En el cas que la devolució o canvi sigui degut a que el producte està malmès o trencat a causa del transport, preguem que contacteu com més aviat millor amb nosaltres per poder cursar la reposició/abonament dels productes. El client no haurà de córrer amb cap despesa.

Productes incorrectes

Si la devolució és perquè el producte rebut no és el sol·licitat, es pot cursar una devolució o canvi dins dels primers 60 dies naturals des de la data de recepció. Això no obstant, s’haurà de comunicar tan aviat com sigui possible per poder tramitar el canvi pel producte correcte. El client no ha de pagar despeses de devolució.

Productes amb informació incorrecta/ incompleta

En el cas que la devolució sigui perquè el producte rebut no s’ajusta a la informació que s’indica a la web, es pot cursar una devolució o canvi dins els primers 60 dies naturals des de la data de recepció. Això no obstant, s’haurà de comunicar tan aviat com sigui possible per poder tramitar-la. El client no ha de pagar despeses de devolució.

Productes defectuosos

En cas de productes defectuosos, JROMEO SERRALLERIA SL procedirà, segons correspongui i en funció de les condicions del producte, responent pròpiament oa través del proveïdor/distribuïdor/fabricant, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

JROMEO SERRALLERIA SL respondrà de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys des del lliurament.

El consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

La garantia del producte té un termini d’un anys des del lliurament

Com es fa la devolució dels diners?

El reemborsament de l’import es realitzarà a la mateixa targeta o compte de PayPal on es va pagar la comanda. En cas que es pagués mitjançant contrareemborsament o transferència se li sol·licitarà el núm. de compte i IBAN per poder fer-li l’abonament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns o fins que hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer. Només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Casos especials

En cas que el client rebutgi la mercaderia un cop aquí se li farà la devolució de l’import dels productes. JROMEO SERRALLERIA SL es reserva el dret de cobrar les despeses de devolució al client.

 1. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIEN
 2. TE
 3. 5.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels vostres drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça hola@JROMEO SERRALLERIA SLfarming.com o trucar al 606 90 21 87.
 4. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI
 5. 6.1 L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per a les zones que indica la pàgina, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a l’adreça de lliurament que l’Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament (a excepció del contrareemborsament), sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte a la Llei tret que s’especifiqui el contrari en el moment de fer la compra.
 6. Els enviaments es lliuren a l’adreça que indiqui l’usuari en el procés de compra. No s’admeten trameses a apartats de correus. Si la comanda és gran o pesada, el transportista farà el lliurament fins al portal o si no n’hi ha, la planta més baixa.
 7. 6.2 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels productes. En el moment d’adquisició del producte, l’usuari serà informat del cost exacte d’enviament i altres costos addicionals que se’n puguin derivar.
 8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 9. 7.1 L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i els materials continguts en aquests, les marques, l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia JROMEO SERRALLERIA SL o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels que s’hi preveuen específicament. .
 10. 7.2 Llevat que fos autoritzat per JROMEO SERRALLERIA SL o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L’Usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a què accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.
 11. 7.3 L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per JROMEO SERRALLERIA SL o per tercers a la Botiga.
 12. PROTECCIÓ DE DADES
 13. Per tal de garantir i protegir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels Usuaris de la nostra pàgina web i amb la finalitat de protegir la seva intimitat i privadesa, hem redactat, de conformitat amb la legislació vigent, la Política de Privadesa .
 14. Els termes recollits a la mateixa i en especial el deure de confidencialitat seran de compliment obligat per a tot el personal intern o extern que treballi o pogués treballar amb nosaltres i que tinguin accés a les dades que ens facilitis, bé durant la navegació a la nostra Web , per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels serveis.
 15. Ens reservem el dret a modificar el contingut de la present Política de Privadesa, a fi d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de Treball de l’Article 29.
 16. En cas que anem a utilitzar les dades personals dels Usuaris, Potencials Clients o Clients, d’una manera diferent del que estableix la Política de Privadesa vigent al moment de facilitar-nos les dades; o en cas que els tractem amb finalitats diferents de les indicades en el moment en què ens facilitis les teves dades, farem l’esforç possible per contactar-te com a afectat, per informar-te i demanar de nou el consentiment. En cas contrari, no farem servir les dades per a finalitats diferents.
 17. Aconsellem als Usuaris que, cada cop que accedeixin a la nostra pàgina web, revisin aquest text per assegurar-se de les finalitats i utilitzacions que podem fer de les seves dades.
 18. La Política de Privadesa formarà part i estarà unida de forma permanent al que disposa el nostre Avís Legal, a les Condicions Legals del servei contractat ia la nostra Política de Cookies.
 19. En tot moment indicarem la data de la darrera actualització de la Política de Privadesa perquè els Usuaris coneguin el contingut efectiu que se’ls aplica i la data de la darrera revisió.
 20. JROMEO SERRALLERIA SL  . fa constar que aquesta Política de Privadesa es trobaa adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant (RGPD).

 

 1. CONTRASENYES

9.1 JROMEO SERRALLERIA SL facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per accedir als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o la revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari. L’Usuari es compromet a notificar a JROMEO SERRALLERIA SL de manera immediata qualsevol ús no autoritzat de la contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

 1. COOKIES

10.1 JROMEO SERRALLERIA SL utilitza cookies per millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir-ne l’ús de la Botiga. Les cookies són fitxers instal·lats al disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per identificar-lo.

10.2 Si l’Usuari no desitja que s’instal·li al disc dur una galeta, haureu de configurar el vostre programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les galetes lliurement. En cas que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i la rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts a la Botiga.

 1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

PLATAFORMA EUROPEA PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES D’E-COMMERCE.

Informem als consumidors que està operativa la plataforma de resolució de litigis de consum en línia (“ODR Platform, Online Dispute Resolution”) per a tots els països de la Unió Europea, inclosa Espanya.

En el cas d’Espanya, la Comissió Europea ha designat el Centre Europeu del Consumidor adscrit a l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, com a punt de contacte de la plataforma, per assistir-hi i donar suport a la presentació de reclamacions a través de la citada plataforma.

A partir de l’entrada en vigor de la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig del 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum i del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, estem obligats a informar sobre lexistència de la plataforma als nostres compradors. Per això informem als nostres Usuaris que en cas que es produeixi qualsevol conflicte amb el consumidor de JROMEO SERRALLERIA SL, hi ha un nou procediment europeu, senzill, multilingüe i accessible per resoldre’ls. Que consisteix en el següent:

El consumidor haurà d’accedir a aquesta plataforma i completar el formulari de reclamació en línia. Un cop emplenat, aquest s’enviarà des de la mateixa plataforma. La reclamació serà enviada a JROMEO SERRALLERIA SL, que proposarà al consumidor una entitat de resolució alternativa del conflicte. Un cop el consumidor i el venedor es posin d’acord a l’entitat de mediació que resoldrà el conflicte, la plataforma enviarà la reclamació a l’entitat escollida.

L’entitat de mediació s’ocuparà del cas per via electrònica i proposarà una solució en el termini màxim de 90 dies.”

 1. CURRÍCULUM

A l’efecte del que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i, els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic , que es faciliten s’incorporin al fitxer del qual és responsable JROMEO SERRALLERIA SL, a fi d’estudiar i/o executar aquesta sol·licitud i per a l’estudi i l’anàlisi personalitzada o segmentada de la mateixa. Les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, actuant com indica aquest apartat.

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els vostres comentaris, queixes i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris o suggeriments a través del nostre correu hola@JROMEO SERRALLERIA SLfarming.com

Lloc web desenvolupat per:
Amb el finançament de: